DTREK Kiadványok

2023.jún.22.
Írta: DREKiadványok komment

Hűséges cseresznyefánk

Steinbach József: Hűséges cseresznyefánk 
Meditációs imádságok a Kossuth Rádióban

 

A címben szereplő cseresznyefa ott áll a parókia udvarán. Aki látta, pontosan érti, amit a szerző az előszóban így fogalmaz meg: „remény koronáját fonva égbe nyújtózó tornyaink köré...” Telente korhadó, öreg törzse emberileg már nem kecsegtet sok jóval, de minden tavasszal újra rügybe, virágba öltözik és ontja gyümölcsét. A megtartó, oltalmazó, életet, gyümölcsöző új életet adó kegyelem ígérete jelenik meg ágain. (...) Steinbach József imádságos könyvében is az Úrtól nyert vigasztaló, erőt és bátorítást adó isteni gondviselés jelenik meg. (Márton Gergely)
A kötetben a Kossuth Rádióban elhangzott tizenkét reggeli, meditációs áhítat olvasható.

 

Pápa, 2022.12.19. 

112 oldal, keménytáblás, 3000 Ft

 

Re-konstrukció

skm_c25823061310170.jpg

Köntös László: Re-konstrukció

Főtiszteletű Köntös László a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzőjének kerek születésnapjára jentette meg ezt a kötetet az Egyházkerület, hálát adva mindazért, amit általa kapott a dunántúli reformátusok közössége.

Köntös László hitvalló és hitvédő közéleti publikációi országszerte ismertek. Ezek az írások azonban nem a közéleti munkákat tartalmazzák, hanem a református teológia nagy kérdéseit taglalják, biblikus hűséggel, nagy teológiai és filozófiai mélységgel, ugyanakkor érthetően és mindenki számára világosan.

Az itt összegyűjtött cikkek hetente jelentek meg a Reformátusok Lapja hasábjain a 2019-2020 közötti időszakban. Ezt a rovatot két évig vezette a szerző, így a teljes anyag olvasható a kötetben.

 

Pápa, 2023. március 21.

216 oldal, keménytáblás, 3000 Ft.

Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből

skm_c25823061310140.jpgNagy István: Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből

 

Nagy István igehirdetéstörténete az a boldog tapasztalatot mutatja, ahogy Isten népe évszázadokon keresztül megtapasztalta a megtartó Isten szeretetét a Krisztusban és ujjongva adta tovább ezt a bizonyosságot másoknak. A hit emberei a különböző egyházi korokban – a kor sokféle sajátosságai között is – mindenkor hűséggel hirdették Jézus Krisztus evangéliumát, az örömhírt. Ez a bizonyságtétel felekezeti határokon túl rámutat Isten megtartó – ez életben és ez életen túl is megtartó – kegyelmére.

Dr. Nagy István „Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből” című munkája a „Szólj!” – Homiletikai tankönyvek sorozat 15. köteteként jelent meg.

            Nagy István azt írja kötetéről, hogy a könyv felépítése egyszerű: „Bemutatásra kerül a korszak, majd a kiemelkedő igehirdetők rövid életrajza olvasható; ezt követi egy-egy prédikáció, illusztrálva az adott korszakot, végül rövid jegyzeteket fűzök a prédikációhoz a mai homiletikai felfogás szerint.” Ez a könyv az egyetlen olyan magyar nyelven elérhető munka, amely szemelvényt is nyújt az adott korszak nagy igehirdetőinek és igehirdetéseinek tanulmányozásához. A szemelvények értetik meg igazán az adott egyháztörténeti korszakot, annak jellemzőit, kérdéseit, problémáit, kihívásait, kegyességét, bibliaértelmezését.

 

Pápa, 2023. március 21.

568 oldal, keménytáblás, 4000 Ft.

A kazuáliák homiletikuma

skm_c25823061310030.jpgNagy István: A kazuáliák homiletikuma

Dr. Nagy István „A kazuliák homiletikuma” című munkája a „Szólj!” – Homiletikai tankönyvek sorozat 16. köteteként jelent meg.

Nagy István professzor úr három alapvető homiletikai tankönyvet írt, amelyek a mai napig alapművek a homiletika hazai oktatásában, és eddig csak egyetemi jegyzetben jelentek meg. „Homiletika” című műve, amely sorozatunk 5. köteteként jelent meg 2019-ben, a tárgy elvi, praktikus és materiális területeit dolgozta fel, vagyis a homiletika teológiai alapvetése mellett foglalkozott az igehirdetésre való készülés lépéseivel (praktikus homiletika), valamint az egyes bibliai könyvek legfontosabb üzeneteivel, írásmagyarázati kérdéseivel (materiális homiletika).

„A kazuáliák homiletikuma” című munkája külön kötetben került kiadásra, egyetemi jegyzetként is, hiszen Nagy István professzor úr itt részletesen kitér minden olyan egyházi alkalomra, ahol egy „külső alkalom, szituáció” hozza létre a prédikálás alkalmát: temetési, esketési prédikációk, valamint a konfirmációkor elhangzó prédikáció. Itt tárgyalja a sákramentumok kiszolgáltatásakor mondott prédikációk kérdéseit is: kereszteléskor és az úrvacsora kiszolgáltatásakor. Nagy István minden más egyházi alkalomkor elhangzó prédikációt tárgyal ebben a kötetben: az evangélizációs és lelkészbeiktatáskor elhangzó, tanévnyitó és tanévzáró prédikációkat; valamint a diakónia vasárnapján, presbiterek vasárnapján, „Cantate” vasárnapon, bibliavasárnapon, egyetemes imahéten, anyák napján mondott prédikációkat egyaránt.

A kötet a bevezetőben általánosan, majd minden egyes területre nézve tisztázza a kazuális igehirdetések esetében lényeges három tényező – alkalom, textus gyülekezet – egymáshoz való viszonyát, ezután pedig számos mintaprédikációt nyújt minden egyes kázusra. Ezek a paradigmák kiváló lehetőséget adnak az anyag, gyakorlati, elmélyült feldolgozására.

 

Pápa, 2023. március 21.

320 oldal, keménytáblás, 4000 Ft.

Jóra fordította sorsunkat az Úr

221_sj_081_job_borito-kiskep.jpgSteinbach József: Jóra fordította sorsunkat az Úr

Rövid áhítatok Jób könyve alapján

Ezek a rövid áhítatok 2011-ben és 2017-ban íródtak, mindkét esztendőben végigolvasva Jób könyvét, és az egyes fejezetekből egy-egy igeverset kiemelve megosztottak üzenetmorzsákat ebből a csodálatos bibliai könyvből.

Az áhítatok ugyanezekben az években a Reformátusok Lapja „Az Ige mellett” rovatában jelentek meg.

Az anyagot 2022-ben áttekintettem, még javítottam, és augusztus 9-én adtam át tördelésre.

Ezek az írások az evangéliumot szeretnék hirdetni. Az Úr a legnyomorúságosabb és leglehetetlenebb helyzetből is hatalmasan jóra fordította Jób sorsát. Ekként szerzett nekünk győzelmet a mi Istenünk minden nyomorúság felett Jézus Krisztus feltámadása által.

Add Urunk, hogy soha el ne feledkezzünk erről a győzelemről és el ne csüggedjünk! (2 Timóteus 2,8)

 

(Részlet Steinbach József előszavából)

 Pápa, 2023. március 31.

167 oldal, keménytáblás, 2500 Ft.

Meghívás beszélgetésre

skm_c25823061310100.jpgKamarás István OJD – Steinbach József: Meghívás beszélgetésre

 

Ebben a könyvecskében műalkotásokól beszélget egy református lelkész (aki egyházkerülete egészének lelkipásztora) és egy szociológus (a műalkotások befogadásának kutatója). Beszélgetésük tárgya József Attila, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nagy László, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kemény István és Villon egy-egy verse, Örkény- és Kosztolányi-novellák, egy Örkény-dráma, Kieślowski és Tarkovszkij egy-egy filmje, Csikász Imre szobra, Leonid Afremov festménye és Bach kantátája. Nem fejtik meg őket, nem magyarázzák el őket, csak – a Talmud remek módszerével – egymás mellé írják benyomásaikat, élményeiket, asszociációikat, értelmezéseiket. Van egy harmadik szereplője is a könyvnek: az olvasó. A szerzők csak belevágnak a diskurzusokba, melyekbe olvasóik bekapcsolódhatnak, benyomásaik és értelmezéseik mellé írhatják sajátjaikat. Hát akkor, Bulgakovot parafrazálva: Utánuk, olvasó!

Pápa, 2023. június 6.

216 oldal, keménytáblás,  Kapható: a Kálvin Kiadó könyvesboltjában (Bp. XI. Bocskai út 35. Tel.:36 1 386-8267), és az Evangélikus könyvesboltban (Bp. IX. Üllői út 24.). A könyv ára 3800 forint. A könyv megrendelhető a dtpuspoki@refdunantul.hu címen Forrai Beatrixtól, ez esetben a könyv árához még hozzáadódik a postaköltség. A számla kiállításához név, cím és adószám megadása szükséges.

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája 
„Szólj!” – Homiletikai tankönyvek 13. kötet   
 

Dr. Zsengellér József nemzetközileg elismert bibliatudós, ószövetséges professzor kötete az igehirdetés, a keresztyén bizonyságtétel örömére segít bennünket, azaz Isten dicsőítésére, hiszen az ószövetségi bibliatudomány és az igehirdetés között meghúzza azt a nélkülözhetetlen ívet, amely ebben a kötetben elvi, tudományos tanulmányok mellett konkrét gyakorlati példákban felragyog. Ezek a gyakorlati példák egy konkrét igehely kapcsán valójában az igehirdetésre való készülés teljes útját bejárják az exegézistől és kortörténeti megértéstől az igeszakasz teológiai összefüggéseinek feltárásán, megértésén át egészen a prédikáció vázlatáig, vagyis a főbb üzenetek felvillantásáig, sőt még az istentisztelt liturgiai kereteit is felvázolják. A gyakorlati rész többek között az üdvtörténeti ünnepköröket is teljességében felöleli, különös tekintettel húsvét ünnepére, hiszen húsvét homiletikumáról egy elvi tanulmányt is olvashatunk. Ez a hangsúly jelzi azt, hogy Jézus feltámadása a bibliai üzenet szíve egy ószövetséges tudós magyarázati szemlélete, homiletikája szerint is: Jézus feltámadott, örök megváltó szeretetével magához ölelte az emberlét elhagyatottságát, nekünk bűnbocsánatot, új életet, örök életet ajándékozott. 

(Részlet Steinbach József ajánló soraiból)  

Pápa, 2022. május 6. 

230 oldal; keménytáblás, ára 3000 Ft. 

Életformáló tanúságtételek

Vajs Tibor: Életformáló tanúságtételek 

A bibliai történetek élénk, mozgalmas elbeszélési módja magával ragadja az olvasót, formálja az önmagáról alkotott képet, a világgal kapcsolatos gondolkodást és látást. Mindhárom személy élő hitű és istenfélő emberré vált. Ruth, Naámán és a samáriai asszony életében Isten hiteles tanúságtevőket használt azért, hogy megismerhessék Őt. 

Az áhítatok szerzője nem töri meg a bibliai narratíva sodrát, inkább igyekszik belevonni abba az olvasót. Teszi ezt olyan módon, hogy az események kortörténeti hátterét is bemutatja – ezzel válik egyben rendhagyóvá ez az írás -, valamint rávilágít bibliai kifejezések mélyebb jelentésére. Elgondolkodtató kérdések formájában igyekszik rávezetni a mai érdeklődőt, hogy ezen élettörténetek tanulságai relevánsak az ő életére nézve is. Isten pedig kész Szentlelke és igéje által az élet ösvényén vezetni és megáldani a Hozzá folyamodót. 

Ez a kiforrott igei látást magába foglaló értékes írás a kedves olvasó életében is meghatározó, életformáló tanúságtétellé válhat. 

(200 old; puhatáblás)

A két Blumhardt

Márkus Jenő: A két Blumhardt 

A keresztyénség története nagyon sokszor nem annyira az egyház és az egyházi intézmények, mint inkább nagy személyiségek erőfeszítésének a története. A keresztyénség utóbbi évszázada nem egy nagy személyiséget termelt ki, akik úgy magaslanak ki a tömegből, mint a templomok tornyai az egyforma házak soraiból. Legtöbbnyire idegenül, elhagyatva, meg nem értve, vagy félreértve folytatták gigantikus harcukat Isten országáért. 

E nagy személyiségek sorában a legnagyobbak között áll a két Blumhardt: apa és fiú. Alakjuk a jelenkor előtt még ködbe vész, de már csillognak arcukon a sugarak, amelyek életüknek a jövendőben felragyogó fényét jelzik. Olyanok ők, akik tudnak várni, bizonyossággal várni, s várakozásuk nagy bizonyosságában oda tudják szentelni életüket maradék nélkül egy felséges reménységnek: Isten országa megvalósulásának. Egy világkatasztrófa után, akkor, amikor mindig tisztábban látjuk, hogy Isten országának egyéneket, társadalmat, nemzeti és nemzetközi életet átalakító hatalmának nyilvánvalóvá kell lennie közöttünk, s hogy az emberiség számára nincs más reménység, mint ez, jó nekünk világosságot és erőt meríteni olyan hősök életéből, akik diadalmas bátorsággal és önmagukat elégető hűséggel harcoltak ezért a reménységért... 

Részlet Dr. Vass Vince előszavából 

(100 old.; puhatáblás)

Legyetek alázatosak

Steinbach József: Legyetek alázatosak!
Püspöki igehirdetések a 2009. esztendőből szolgálati naplóval 

Nagyon szeretnénk örülni az életnek
De minél inkább akarjuk ezt az örömöt, annál inkább „kicsúszik” a kezünkből.
Olyan ez, mint amikor el akarjuk kapni a madarat, és az egy moccanásunkra messze elröppen.

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róma 9, 16) 

Aki a megváltó Jézus Krisztusban örök életet nyert, az már mindent megkapott: áldást örökölt.
Az ilyen ember képes áldássá lenni ebben a világban.
Az ilyen ember képes igyekezni a krisztusi jóra.
Az ilyen ember képes alázatossá lenni a „gonoszul és halálosan nagyzoló” világban:
„...egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Péter 5,5) 

A jóért ne várjunk semmi viszonzást, hanem hordozzuk el a szenvedést: - hiszen az élet teljessége, az üdvösség már a mienk; - a halál nem előttünk, hanem mögöttünk van.
Ezért mindenkor legyünk készek számot adni a bennünk lévő reménységről: - szóval és jóval...
Steinbach József 

(528 old; keménytáblás; fekete-fehér fotókkal)

süti beállítások módosítása