DTREK Kiadványok

2022.máj.19.
Írta: DREKiadványok

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája 
„Szólj!” – Homiletikai tankönyvek 13. kötet   
 

Dr. Zsengellér József nemzetközileg elismert bibliatudós, ószövetséges professzor kötete az igehirdetés, a keresztyén bizonyságtétel örömére segít bennünket, azaz Isten dicsőítésére, hiszen az ószövetségi bibliatudomány és az igehirdetés között meghúzza azt a nélkülözhetetlen ívet, amely ebben a kötetben elvi, tudományos tanulmányok mellett konkrét gyakorlati példákban felragyog. Ezek a gyakorlati példák egy konkrét igehely kapcsán valójában az igehirdetésre való készülés teljes útját bejárják az exegézistől és kortörténeti megértéstől az igeszakasz teológiai összefüggéseinek feltárásán, megértésén át egészen a prédikáció vázlatáig, vagyis a főbb üzenetek felvillantásáig, sőt még az istentisztelt liturgiai kereteit is felvázolják. A gyakorlati rész többek között az üdvtörténeti ünnepköröket is teljességében felöleli, különös tekintettel húsvét ünnepére, hiszen húsvét homiletikumáról egy elvi tanulmányt is olvashatunk. Ez a hangsúly jelzi azt, hogy Jézus feltámadása a bibliai üzenet szíve egy ószövetséges tudós magyarázati szemlélete, homiletikája szerint is: Jézus feltámadott, örök megváltó szeretetével magához ölelte az emberlét elhagyatottságát, nekünk bűnbocsánatot, új életet, örök életet ajándékozott. 

(Részlet Steinbach József ajánló soraiból)  

Pápa, 2022. május 6. 

230 oldal; keménytáblás, ára 3000 Ft. 

Életformáló tanúságtételek

Vajs Tibor: Életformáló tanúságtételek 

A bibliai történetek élénk, mozgalmas elbeszélési módja magával ragadja az olvasót, formálja az önmagáról alkotott képet, a világgal kapcsolatos gondolkodást és látást. Mindhárom személy élő hitű és istenfélő emberré vált. Ruth, Naámán és a samáriai asszony életében Isten hiteles tanúságtevőket használt azért, hogy megismerhessék Őt. 

Az áhítatok szerzője nem töri meg a bibliai narratíva sodrát, inkább igyekszik belevonni abba az olvasót. Teszi ezt olyan módon, hogy az események kortörténeti hátterét is bemutatja – ezzel válik egyben rendhagyóvá ez az írás -, valamint rávilágít bibliai kifejezések mélyebb jelentésére. Elgondolkodtató kérdések formájában igyekszik rávezetni a mai érdeklődőt, hogy ezen élettörténetek tanulságai relevánsak az ő életére nézve is. Isten pedig kész Szentlelke és igéje által az élet ösvényén vezetni és megáldani a Hozzá folyamodót. 

Ez a kiforrott igei látást magába foglaló értékes írás a kedves olvasó életében is meghatározó, életformáló tanúságtétellé válhat. 

(200 old; puhatáblás)

A két Blumhardt

Márkus Jenő: A két Blumhardt 

A keresztyénség története nagyon sokszor nem annyira az egyház és az egyházi intézmények, mint inkább nagy személyiségek erőfeszítésének a története. A keresztyénség utóbbi évszázada nem egy nagy személyiséget termelt ki, akik úgy magaslanak ki a tömegből, mint a templomok tornyai az egyforma házak soraiból. Legtöbbnyire idegenül, elhagyatva, meg nem értve, vagy félreértve folytatták gigantikus harcukat Isten országáért. 

E nagy személyiségek sorában a legnagyobbak között áll a két Blumhardt: apa és fiú. Alakjuk a jelenkor előtt még ködbe vész, de már csillognak arcukon a sugarak, amelyek életüknek a jövendőben felragyogó fényét jelzik. Olyanok ők, akik tudnak várni, bizonyossággal várni, s várakozásuk nagy bizonyosságában oda tudják szentelni életüket maradék nélkül egy felséges reménységnek: Isten országa megvalósulásának. Egy világkatasztrófa után, akkor, amikor mindig tisztábban látjuk, hogy Isten országának egyéneket, társadalmat, nemzeti és nemzetközi életet átalakító hatalmának nyilvánvalóvá kell lennie közöttünk, s hogy az emberiség számára nincs más reménység, mint ez, jó nekünk világosságot és erőt meríteni olyan hősök életéből, akik diadalmas bátorsággal és önmagukat elégető hűséggel harcoltak ezért a reménységért... 

Részlet Dr. Vass Vince előszavából 

(100 old.; puhatáblás)

Legyetek alázatosak

Steinbach József: Legyetek alázatosak!
Püspöki igehirdetések a 2009. esztendőből szolgálati naplóval 

Nagyon szeretnénk örülni az életnek
De minél inkább akarjuk ezt az örömöt, annál inkább „kicsúszik” a kezünkből.
Olyan ez, mint amikor el akarjuk kapni a madarat, és az egy moccanásunkra messze elröppen.

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róma 9, 16) 

Aki a megváltó Jézus Krisztusban örök életet nyert, az már mindent megkapott: áldást örökölt.
Az ilyen ember képes áldássá lenni ebben a világban.
Az ilyen ember képes igyekezni a krisztusi jóra.
Az ilyen ember képes alázatossá lenni a „gonoszul és halálosan nagyzoló” világban:
„...egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Péter 5,5) 

A jóért ne várjunk semmi viszonzást, hanem hordozzuk el a szenvedést: - hiszen az élet teljessége, az üdvösség már a mienk; - a halál nem előttünk, hanem mögöttünk van.
Ezért mindenkor legyünk készek számot adni a bennünk lévő reménységről: - szóval és jóval...
Steinbach József 

(528 old; keménytáblás; fekete-fehér fotókkal)

Szikla és patak

Zsumbera Árpád: Szikla és patak

Medgyasszay püspök a második világháború tövében és a világháború alatt szolgált egyházvezetőként, igen próbatételes időkben. Ugyanakkor élete nyolcvanöt esztendeje (1868–1952) átfog szinte egy évszázadot; a kiegyezéstől, két világháborún és más megpróbáltatásokon keresztül egészen a Rákosi diktatúráig tartott. Az is tiszteletre méltó, hogy Medgyasszay Vince aránylag idősebb korában lett püspök, 1935-ben, vagyis akkor már hatvanhatodik évét betöltötte. Idős kora, tapasztalata, szilárd hite és érzékeny szíve még inkább megérlelte az egyházvezetői, pásztori felelős szolgálatra, hogy éljen Istennek, hazának, tudománynak – a dunántúli reformátusság közösségében – miként egykori pápai diákként ez kitörölhetetlenül életének része lett.

A kötet arra bíztat bennünket, hogy mi, akik Krisztusban bízunk, saját korunk kihívásai között, a magunk felelős helyén, hitvalló hűséggel és krisztusi szeretettel szolgáljuk az Urat, egyházunk, keresztyén kultúránk, népünk, a ránk bízottak és sokak javára; mindvégig kitartva, hűen mindhalálig.
Steinbach József

(388 old; puhatáblás; fekete-fehér fotókkal)

Megmenteni

Steinbach József: Megmenteni
Életmentő örömüzenetek Márk evangéliumának első nyolc fejezetéből

„Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.” (Márk 8,35) 

Életmentő örömhírre van szükségük azoknak, akik folyamatos életveszélyben vannak. Mi emberek, minden nap életveszélyben vagyunk és minden percünk Isten éltető, megtartó kegyelmének bizonysága, akár felismerjük ezt, akár nem. Márk evangéliuma életmentő örömhír, Jézus Krisztusról, akiben Isten örökké megtartó szeretete az ember boldog tapasztalata lehet, hit által. Erre utal a kötet címe: „Megmenteni”, „Életmentő örömhírek Márk evangéliumának első nyolc fejezetéből”. 

Márk evangéliuma első felének (1-8 fejezetek) magyarázata 2020. augusztus 2. és 2021. december 12. között hangzott el a balatonalmádi és balatonfűzfői református gyülekezetekben, 56 igehirdetésben, amelyeket ebben a kötetben adunk közre.

Steinbach József 

(558 oldal ; keménytáblás)

Karl Barth: Homiletika – A prédikáció lényege és előkészítése

„Szólj!” – Homiletikai tankönyvek 12. kötet
(Fordította: Horváth Gabriella; sorozatszerkesztő: Steinbach József)

Magyar nyelven először megjelenő kötetet vehet kezébe az olvasó.
Az eredeti, német nyelvű kiadás 1965-ben látott napvilágot. Alapjául Barth 1932/33 tanévben tartott homiletikai szemináriumán felolvasott, hivatalos jegyzetei szolgáltak, amelyeket átdolgoztak, összehasonlítva és kiegészítve az egykori hallgatók által készített jegyzetekkel. Ez a kiegészített és szerkesztett szöveg Barth alapos átnézése és jóváhagyása után kerülhetett nyomdába.

Elsősorban dogmatikusként ismert teológiai professzor a dogmatika, a biblikus egzegézis és a gyakorlati teológia kapcsolatától a Bevezetésben ezt írja: „e diszciplínák közül egyiket sem lehet a másik nélkül elképzelni, és így senki sem beszélhet csak az egyikről remete-szemlélettel úgy, hogy az egyikről a többi nélkül szól.”

A homiletika tudományát három „feladatkörben” tárgyalja:

  • A prédikáció lényege (történetileg és dogmatikailag)
  • A prédikáció kiritériumai
  • A prédikáció tulajdonképpeni készítése 

(104 oldal; keménytáblás; 2500 Ft.)

„Az Úr beszéde megmarad örökké”

(Egyházkerületi prédikációs kötet sorozat)

„Az Úr beszéde megmarad örökké”
68 dunántúli református lelkipásztor igehirdetése a karantén idején

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése 2009-ben kezdeményezte egy prédikációs kötet - sorozat elindítását, amelyben az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok elhangzott igehirdetései jelentek meg. Minden esztendőben egy-egy kijelölt ige, téma vagy kazuália alapján gyűjtöttük össze az igehirdetéseket. Így született meg a 12 kötetből álló sorozat, mintegy tükörként elénk állítva a mai dunántúli lelkipásztorok igehirdetéseit.

(Pápa, 2020. 399 oldal. keménytáblás; ára 2000 Ft.)

„Én vagyok a feltámadás és az élet...”

(Egyházkerületi prédikációs kötet sorozat)

„Én vagyok a feltámadás és az élet...”
83 dunántúli lelkipásztor temetési igehirdetése

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése 2009-ben kezdeményezte egy prédikációs kötet - sorozat elindítását, amelyben az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok elhangzott igehirdetései jelentek meg. Minden esztendőben egy-egy kijelölt ige, téma vagy kazuália alapján gyűjtöttük össze az igehirdetéseket. Így született meg a 12 kötetből álló sorozat, mintegy tükörként elénk állítva a mai dunántúli lelkipásztorok igehirdetéseit.

(Pápa, 2019. 372 oldal; keménytáblás; ára 2000 Ft.)

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet...”

(Egyházkerületi prédikációs kötet sorozat)

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet...”
55 dunántúli lelkipásztor keresztelési igehirdetése

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése 2009-ben kezdeményezte egy prédikációs kötet - sorozat elindítását, amelyben az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok elhangzott igehirdetései jelentek meg. Minden esztendőben egy-egy kijelölt ige, téma vagy kazuália alapján gyűjtöttük össze az igehirdetéseket. Így született meg a 12 kötetből álló sorozat, mintegy tükörként elénk állítva a mai dunántúli lelkipásztorok igehirdetéseit.

(Pápa, 2018. 188 oldal; keménytáblás; ára 2000 Ft.)

süti beállítások módosítása